Main page / Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT, CZ.1.07/1.3.00/19.0016

Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT, CZ.1.07/1.3.00/19.0016

Studium k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

Aktuality

  • Od září se otevírá další běh studia ICT koordinace (bude-li alespoň 20 zájemců).

Prvotní informace o studiu ICT koordinace

Možnost hrazení studia z projektu již skončila. Cena 3semestrového studia je 15.000 Kč.

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů -- studium k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií.

Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ve vzdělávacím procesu.

Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Pro koho je vzdělání určeno

Určeno pro absolventy pedagogických oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a minimálně základní ICT kompetence.

Podmínku vzdělání a pedagogické praxe lze splňovat až ke konci studia ICT koordinace.

Cíl studia

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Organizace studia

Kombinace prezenční a distanční výuky, 255 hodin celkem, z toho 110 hodin přímé výuky, 46 hodin je věnováno konzultacím v souvislosti s vypracováním závěrečné práce a 5 hodin je určeno na zkoušky. Přímá výuka probíhá blokově formou víkendových akcí.

Časový harmonogram

Studium je rozloženo do 3 semestrů. V 1. semestru probíhá prezenční výuka ve 4 soustředěních, ve 2. semestru ve 3 soustředěních a ve 3. semestru ve 2 soustředěních.

Dostupné materiály

Přístup do výukového systému Moodle s materiály k výuce a samostudiu (přístupové údaje při zahájení studia).

Úložiště materiálů slouží k uchování a zveřejňování kvalitních seminárních prací účastníků studia. Úložiště je dostupné na serveru MENDELU.

Učební program a forma studia

Sem

Předmět

Přímá výuka

E-learning

Konz.

Exkurze

 

Celkem

I.

Funkce ICT koordinátora na škole, legislativa

1

2

 

 

 

3

I.

Využití počítače ve vzdělávacím procesu společná část

6

1

 

 

 

7

I.

Využití počítače ve vzdělávacím procesu (1. předmět)

8

6

 

 

 

14

I.

Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP

4

4

 

 

 

8

I.

Informační systém školy a webová prezentace

8

8

 

 

 

16

I.

Příprava a vedení projektů

5

8

 

 

 

13

I.

Žákovské projekty s podporou ICT

5

5

 

 

 

10

I.

Využití počítače ve vzdělávacím procesu (2. předmět)

8

6

 

 

 

14

Celkem I. Semestr

45

40

0

0

 

85

II.

Aktuální zdroje informací

2

2

 

 

 

4

II.

Využití počítače ve vzdělávacím procesu (3. předmět)

8

6

 

 

 

14

II.

ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

8

8

 

 

 

16

II.

Počítačové sítě ve školách

8

8

 

2

 

18

II.

Autorské právo

3

3

 

 

 

6

II.

Bezpečnost na Internetu, netiketa

4

4

 

 

 

8

II.

Užití ICT ve speciální pedagogice

3

3

 

 

 

6

II.

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

3

3

 

 

 

6

II.

Anglické pojmy pro ICT

5

 

 

 

 

5

Celkem II. Semestr

44

37

0

2

 

83

III.

Moderní technologie celkem (dělení níže)

16

7

 

2

 

25

III.

Aktuální zdroje informací

4

2

 

 

 

6

III.

Počítač a volný čas dětí a mládeže

5

3

 

 

 

8

III.

Závěrečná práce

1

4

40

 

 

45

Celkem III. semestr

26

16

40

2

 

84

 

Zkoušky

 

 

 

 

3

3

Celkem za studium

115

93

40

4

3

255

Průběh studia

Výuka probíhá v posluchárnách Mendelovy univerzity v Brně.

V  průběhu studijního  období účastníci studia navštěvují přímou výuku, zpracovávají praktické úlohy, seminární práce, účastní se on-line aktivit dle charakteru jednotlivých předmětů.

Na konci každého semestru koná frekventant semestrální soubornou zkoušku. Tato zkouška probíhá formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Za celou dobu studia student vykoná dvě souborné zkoušky.

Závěrečnou písemnou prací v rozsahu cca 30 stran má student prokázat své schopnosti využívat tvořivě poznatků získaných v průběhu studia a samostatně zpracovat zadaný problém. Závěrečná práce je obhajována před odbornou komisí.

Na základě úspěšné obhajoby závěrečné práce obdrží student osvědčení o absolvování studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT.

Materiální a technické zabezpečení

Mendelova univerzita

Nově vybavené učebny v budově Q Mendelovy univerzity v Brně. Celkem je k dispozici šest nejmoderněji vybavených počítačových učeben s interaktivními tabulemi a dalších 5 učeben vybavených počítačem a dataprojektorem. Učitel má k dispozici i běžnou tabuli, možnost připojení vlastního přenosného počítače. Počítače v učebně i na učitelském pracovišti jsou vybaveny operačním systémem Windows 7, popř. 8. Na počítačích je rovněž možnost práce v OS Linux a ve dvou učebnách i v OS Mac. Programové vybavení zahrnuje kancelářské balíky, grafické programy a další specializované programy. Jedna učebna je specializována na výuku GIS, další učebna je specializována na výuku počítačových sítí apod.

K dispozici je vlastní IS univerzity, včetně e-learningového systému a dále i LMS Moodle pro vedení předmětů i výuku práce se systémem.

V arerálu univerzity je dostupné wi-fi připojení k Internetu.

Personální zabezpečení

Odborní garanti

Ing. Ludmila Brestičová asistentka PEF MENDELU v Brně, středoškolská profesorka na gymnáziu Zastávka u Brna,
mnohaletá zkušenost se vzděláváním pedagogů, 8leté odborné vedení studia ICT koordinace.

Doc. Dr. Ing. Jiří Rybička je docentem na PEF MENDELU v Brně, 8 let se věnuje studiu ICT koordinace.

Organizace studia

Doc. Dr. Ing. Jiří Rybička: rybicka@mendelu.cz

Ing. Ludmila Brestičová: brest@mendelu.cz